Kutsal Kitabımızı Tanıyalım

  • 31 Ağustos 2016
  • 330 kez görüntülendi.
Kutsal Kitabımızı Tanıyalım

SORU: Kur’an-Kerim kelime olarak ne demektir?

CEVAP: Kelime olarak Kur’an, okumak, toplamak gibi anlamlara gelir. Kerim, çok kıymetli değerli, ikram dolu gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı Kerim: Yüce Kur’an, Kıymetli Kur’an, Çok kıymetli okunan kitap anlamındadır.

Kur’an-ı Kerim, İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, çirkinlikten güzelliğe çıkartmak amacıyla ALLAH tarafından Hz.Muhammed’e gönderilen son ilahi kitaptır. Kur’an-ı Kerim, hayatımız için bir rehberdir. Onu okumak,anlamak,yaşamak her Müslüman’ın görevi olmalıdır.

SORU: İlk ayetler hangi sureye aittir ve ne zaman gelmiştir?

CEVAP: İnen ilk ayetler, Alak suresinin ilk 5 ayetidir. ( 27 Ramazan 610’da Suudi Arabistan’ın Mekke Şehrinin Nur Dağının Hira Mağarasında) İlk ayetlerle İslam Tarihi başlamış, Hz.Muhammed peygamber olmuştur.İkinci ayetler ise Müddessir suresinin ilk 5 ayetidir. İkinci vahiy ile Hz.Muhammed’e islam’ı anlatma ( tebliğ ) görevi verildi.

SORU: Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci nasıl olmuştur?

CEVAP: Allah, mesajlarını Cebrail’e bildirdi. Cebrail vahiyleri Hz.Muhammed’e söyledi. Hz.Muhammed de gelen mesajları hem kendisi ezberledi, hem çevresindekilere ezberletti, yazdırdı. Bu yaklaşık 23 yıl  sürdü. Peygamberimizin vefatından sonra ilk Halife Hz.Ebu Bekir, Kur’an ayetlerini kitap haline getirdi. Kur’an’ın iki kapak haline gelmiş şekline Mushaf denir. Hz.Osman döneminde İslam toprakları genişleyince Kur’an-ı Kerim çoğaltılıp büyük İslam merkezlerine gönderildi.

SORU:Ayet nedir?

CEVAP: Kur’an-ı Kerim’de bir ya da birkaç cümleden oluşan ifadelerdir. Ayetleri birbirinden ayıran çiçeğe benzer şekillere Durak denir. Ayetlerin toplam sayısı konusunda farklı görüşler var. (6204, 6214, 6219 gibi) Elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim Mushafları 6236 ayetten oluşmaktadır.

SORU: Kur’an- kerim’de en kısa ve en uzun ayet hangisidir?

CEVAP: En kısa ayet Yasin Suresinin ilk ayetidir.( İki harften oluşan Ya-Sin ifadesi) En uzun ayet Bakara suresinin 282.ayetidir.

SORU: Sure nedir?

CEVAP: Kur’an-ı Kerim’in ayetlerden oluşan her bir bölümüdür. Toplam 114 sure vardır. Surelerin başında besmele bulunur.

SORU:Başında besmele bulunmayan sure hangisidir?

CEVAP: Tevbe suresi.

SORU: Hem başında, hem ortasında besmele bulunan sure hangisidir?

CEVAP: Neml Suresi

SORU: Her ayetinde “ALLAH” kelimesinin geçtiği sure hangisidir?

CEVAP: Mücadele Suresi

SORU: Kur’an-ı Kerim’de en kısa ve en uzun sure hangisidir?

CEVAP: En kısa sure: 3 ayetle Kevser suresi , En uzun Sure: 286 ayetle Bakara suresi

SORU:Kur’an’ın diziliş olarak ilk suresi hangisidir?

CEVAP: Fatiha suresi

SORU: Kur’an’ın diziliş olarak son suresi hangisidir?

CEVAP: Nas suresi

SORU: Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak bilinen sure hangisidir?

CEVAP: Yasin suresi

SORU: Cüz  nedir?

CEVAP: Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfalık bölümdür.

Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşur.Her cüzün başlangıcında sayfa kenarında bir gül resmi vardır. Bunlara cüz gülleri denir.

SORU: Aşr nedir?

CEVAP: Her bir surenin içinde bir pasaj tarzında konu bütünlüğüne sahip olan ve ayet sonundaki duraklarda “ayn” harfiyle gösterilen kısa bölümlerdir.

SORU: Tecvid nedir?

CEVAP: Kur’an-ı kerimin harflerinin çıkış yerlerine ve uzatmalara dikkat edilerek düzgün okunmasıdır.

SORU: Mukabele nedir?

CEVAP: Kur’an-ı Kerim okuyan kişiyi, bilenlerin Kur’an’dan takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesidir.

SORU:Hatim nedir?

CEVAP: Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumak ya da dinlemektir. Okumayı bilmeyenlerin dinlemeleri çok uygun olacaktır.

SORU:Meal, Tefsir ne demektir?

CEVAP: Kur’an-ı Kerim’in bir dildeki kısa çevirine meal denir. Kur’an’ın geniş olarak açıklanıp yorumlanmasına ise tefsir denir. Tefsir alimlerine müfessir denir.

 

KUR’AN-I KERİM’in BAZI İSİMLERİ

FURKAN: Furkan hakkı batıldan ayıran.

KİTABULLAH: ALLAH’ın kitabı.

ZİKİR: Hatırlama, hatırlatma
TENZİL: Yavaş yavaş ve (bölüm bülüm) inen manasındadır.
MEV’İZE: Mev’ize öğüt (öğütleyici) anlamındadır.
ŞİFA: Hastalıkların (zahiri ve batini hastalıkların) şifası (ilacı) anlamındadır.
NUR: Aydınlık ve aydınlatıcı

KELAMULLAH: ALLAH’ın sözleri.

MUSHAF: İki kapak arası kitap.
KUR’AN-I KERİM’e dair RABBİMİZDEN MESAJLAR
>>> “Ey örtünüp bürünen! Gecenin yarısında, istersen biraz sonra, istersen biraz önce kalk ve ağır ağır Kur’an oku. (Müzzemmil suresi,1–9.ayetler)
>>> “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A’raf Suresi, 204.ayet)

>>> “Gerçekten bu Kur’an, insanları en doğru yola götürür.” (İsrâ Sûresi, 9.ayet)

>>>“ Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?” ( Kamer suresi, 22.ayet)
>>> “”Onlar, hâlâ Kur’an’ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı.” (Nisa suresi, 82.ayet)
>>> “Andolsun ki biz bu Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu düşünen?”
(Kamer suresi, 17.ayet))
>>> “Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.” (İsra suresi, 82.ayet)
>>> “Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. “ (İbrahim Suresi, 52.ayet)
>>> “Bu (Kur’ân) insanlar için bir açıklama, Allah’dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.” (Al-i İmran Suresi, 138.ayet)
>>> “Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.” (İsra, 88)
>>> “Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr Suresi, 9.ayet)
>>> “Artık Allah’a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur’ân’a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Teğabun suresi, 8.ayet)
KUR’AN-I KERİM’e dair PEYGAMBERİMİZDEN MESAJLAR
>>> “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”
>>> ““İçinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kişi harabe ev gibidir”
>>>Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı ve Resûlünün sünneti”
>>>
“Kur’ân-ı Kerim’den tek bir harf okuyana bile sevap vardır. Her iyilik on misliyle değerlendirilir.  ( Her harfe 10 sevap vardır)Ben “Elif lâm Mîm” bir harf demiyorum. Aksine “Elif” bir harf, “Lâm” bir harf, “Mîm” de bir harftir.”
>>>Bu Kur’an’dan ayrılmayın! Çünkü o, Allahın sofrasıdır. Kim Allahın sofrasından yararlanmak isterse, gayret etsin.”
>>> “Bir evde Kur’an okunduğunda melekler hazır olur. Şeytanlar çekilir. Ev halkına genişlik gelir  ve hayır çok, şer az olur. Bir evde Kur’an okunmadığında, orada şeytanlar hazır olur, melekler bulunmaz, ev halkına darlık gelir, hayır azalır ve şer çoğalır.”
>>>Bu Kur’an, hoşlanmayan için gayet zordur. Ona ısınana ise gayet kolay gelir”
>>> “Kur’an-ı okuyun. Onu güzel okuyun. Tahkim edin, ona sahip olun, hüzünle okuyun. Allah’a yemin ederim ki, insanların kalplerinden onun gidişi, bağlı devenin ipinden kurtulmasından daha kolay olur.”
>>>  “
Kim gençliğinde Kur’an öğrenirse Kur’an onun etine ve kanına karışır. Kim de yaşlılığında tekrar ede ede zorluk çekerek onu öğrenirse o kimseye iki defa ecir vardır (hem zorluk çektiğinden dolayı hem de okuduğundan dolayı)”
>>>“Bir topluluk Kur’ân’ı okuyup, onu aralarında müzakere etmek üzere Allah’ın evlerinden birinde bir araya toplandıklarında, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah’ın rahmeti bürür. Melekler de onları kanatlarıyla sararlar. Allah Teâlâ da, onları huzurunda bulunan yüce topluluğa (meleklere) anar.”
>>>
Kur’ân okuyun! Zira Kur’ân, kıyamet günü okuyana şefaatçi olarak gelir.”
>>>
“Her kim Allah’ın kitabından bir âyet öğrenirse, o öğrendiği kıyâmet günü kendisine bir nur olacaktır.”

>>> “Evlerinizi namaz kılarak ve Kur`an okuyarak nurlandırınız.”
KUR’AN ile KALIN… DUA ile KALIN… EKREM YILMAZ… 26/12/2015

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: